جشن و اسراف و زیاده روی کسی را خوشبخت نمی کند.
on8_1_(2).jpgدر سومین محور از رزمایش فصلی شباب پوستر منتشره در نرم افزار سلام دانلود و در وبلاگ به ثبت رسید.